Všeobecné obchodné podmienky - prenájom

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY podnikateľského nájmu hnuteľných vecí

1.1  Všeobecné obchodné podmienky podnikateľského nájmu hnuteľných vecí (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na všetky zmluvy o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí, ktorých zmluvnou stranou ako prenajímateľ je Fitlife, občianske združenie, so sídlom Cabajská 1243/4A, 94901, Nitra, IČO:51665263 (ďalej len „prenajímateľ“), pokiaľ nie je v zmluve o podnikateľskom nájme hnuteľných vecí (ďalej len „zmluva“) dohodnuté inak.

1.2  V prípade rozporu medzi zmluvou a VOP majú prednosť zmluvné dojednania.

1.3  VOP sú dostupné na webovom sídle prenajímateľa www.kyslikovo.sk, ako aj v každej prevádzke prenajímateľa.

2. PODMIENKY NÁJMU A JEHO VZNIK

2.1  Nájomca sa zaväzuje používať predmet nájmu (ďalej len „PN“) len pre vlastnú potrebu, t.j. nesmie ho v čase trvania nájomného vzťahu dať do užívania tretej osobe odplatne ani bezodplatne bez súhlasu prenajímateľa. Ak nájomca túto povinnosť poruší, je prenajímateľ' oprávnený od zmluvy odstúpiť. Nájomca nesmie odstrániť, poškodiť alebo zakryť logo prenajímateľa. Vprípade porušenia tejto povinnosti je nájomca povinný nahradiť prenajímateľovi vzniknutú škodu.

2.2  Nájomca je oprávnený užívať PN po dobu stanovenú v zmluve.

2.3  Prepravu a montáž PN prenajímateľ' nezabezpečuje, ak sa zmluvné strany nedohodnú v zmluve inak. V prípade, ak prepravu alebo montáž PN má zabezpečiť prenajímateľ', je nájomca povinný mu uhradiť všetky náklady s tým spojené v lehote splatnosti nájomného.

2.4  Miestom užívania predmetu nájmu je územie Slovenskej republiky. Nájomca zodpovedá za to, že PN sa počas celej doby trvania nájomného vzťahu až do jeho riadneho odovzdania prenajímateľovi bude nachádzať na území Slovenskej republiky. Na požiadanie je nájomca povinný oznámiť a preukázať prenajímateľovi, kde sa PN nachádza.

2.5  Zmluva vzniká okamihom jej podpisu zmluvnými stranami.

3. PREVZATIE PREDMETU NÁJMU

Nájomca podpisom zmluvy potvrdzuje prevzatie PN.

NÁJOMNÉ A SANKCIE

4.1  Nájomné sa stanovuje podľa cenníka prenajímateľa platného v čase vzniku nájomného vzťahu. Cenník je dostupný na webovom sídle prenajímateľa www.kyslikovo.sk, ako aj v každej prevádzke prenajímateľa.

4.2  Nájomca je povinný platiť nájomné až do vrátenia PN prenajímateľovi. V prípade straty, zničenia, odcudzenia PN alebo poškodenia majúceho za následok nemožnosť užívať PN je nájomca povinný platiť nájomné, pokiaľ' stratu, zničenie, odcudzenie PN alebo poškodenie majúce za následok nemožnosť užívať PN neohlási prenajímateľovi.

4.3  V prípade omeškania nájomcu so zaplatením nájomného sa tento zaväzuje zaplatiť prenajímateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% denne z nezaplatenej sumy nájomného.

4.4  Pokiaľ' je nájomcom spotrebiteľ' je tento povinný platiť zákonné úroky z omeškania podľa osobitného právneho podpisu.

4.5 Prenajímateľ je oprávnený jednostranne započítať svoje pohľadávky, ktoré má voči nájomcovi s kauciou, ktorú nájomca zložil pri uzatvorení zmluvy.

5. SKONČENIE NÁJMU

5.1  Prenajímateľ' môže vypovedať zmluvu s výpovednou dobou 5 kalendárnych dní z týchto dôvodov:

a) nájomca poruší povinnosť užívať PN obvyklým alebo doporučeným spôsobom;

b) nájomca neoznámi prenajímateľovi poškodenie, stratu, odcudzenie alebo zničenie PN najneskôr do 2 pracovných dní odkedy prišlo k tejto udalosti;

c) nájomcane dodrží predpísané úkony pravidelnej údržby a obsluhy PN;

d) nájomca inak poruší zmluvu alebo právne predpisy vzťahujúce sa k PN alebo jeho obsluhe a bezpečnosti práce s ním;

e) nájomca užíva PN alebo trpí jeho užívanie spôsobom, ktorým prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí škoda;

f) nájomca prenechá PN bez písomného súhlasu prenajímateľa do užívania tretej osobe;

g) nájomca je o viac ako 5 kalendárnych dní v omeškaní s úhradou nájomného,

h) z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez dôvodu po zmene na zmluvu na dobu neurčitú podľa bodu 5.3 týchto VOP.

5.2  Výpoveď zašle prenajímateľ' na adresu nájomcu uvedenú v zmluve. V prípade pochybností ohľadom doručenia alebo nedoručenia a/alebo odopretia doručenia platí, že výpoveď bola nájomcovi doručená 5. deň potom ako bola prenajímateľom odovzdaná na poštovú prepravu.

5.3  Pokiaľ žiadna zo zmluvných strán najneskôr v deň uplynutia dohodnutej doby nájmu písomne neoznámi druhej zmluvnej strane, že nemá záujem na pokračovaní trvania nájomného vzťahu tento sa mení na nájom na dobu neurčitú. Rovnaké účinky ako písomné oznámenie má aj vrátenie PN nájomcom.

5.4  V prípade omeškania nájomcu s úhradou nájomného o viac ako 30 dní po jeho splatnosti zmluva zaniká bez potreby osobitného úkonu a nájomca je povinný bezodkladne vrátiť PN prenajímateľovi. Zánik zmluvy nemá vplyv na povinnosť nájomcu platiť nájomne až do okamihu vrátenia PN. Rovnako zostávajú v platnosti body 2.1, 2.4, 4.3, 4.5, 7.3 a 8.1 týchto VOP.

6. SLUŽBY SÚVISIACE S NÁJMOM

PREPRAVA


6.1 Prepravu PN zo strediska prenajímateľa a späť zabezpečuje nájomca na vlastné náklady, pokiaľ' v zmluve nie je dohodnuté inak. Nájomca je povinný prepravovaný PN zabezpečiť a chrániť tak, aby neprišlo k jeho strate, odcudzeniu, poškodeniu alebo zničeniu. V prípade, že dopravu zabezpečuje prenajímateľ' uvedie sa v zmluve cena dopravy, inak je nájomca povinný platiť cenu obvyklú.

6.2 V prípade ak bude PN prepravované Kuriérskou službou, nájomca je povinný prevziať nielen PN ale aj prepravnú paletu, ktorá zaisťuje stabilitu PN pri preprave. Danú prepravnú paletu je nájomca povinný uskladniť počas trvania nájomnej zmluvy a nijako ju nepoškodiť. Po ukončení nájomnej zmluvy a vrátení PN je nájomca povinný pripraviť PN na prepravnú paletu, poriadne upevniť PN a uistiť sa, že sa PN nemôže nijako poškodiť. PN je potrebné odoslať kuriérskou službou na adresu prenajímateľa. Za prepravu pri vrátení PN je zodpovedný nájomca.

7. PRÁVA A POVINNOSTI NÁJOMCU A SPÔSOB UŽÍVANIA PN

7.1  Nájomca:

a) zodpovedá za to, že PN používa v súlade s účelom, na ktorý je určený;

b) zodpovedá za dodržiavanie príslušných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci;

c) zodpovedá za to, že PN je prevádzkovaný odbornou obsluhou a v zmysle návodu na obsluhu a údržbu, technických podmienok a platných noriem na prevádzku;

d) prehlasuje, že bol pri preberaní PN oboznámený s jeho obsluhou a údržbou;

e) je povinný umožniť kedykoľvek prenajímateľovi prístup k PN za účelom vykonania kontroly a to bez zbytočného odkladu, v opačnom prípade je povinný nahradiť všetky náklady a škody, ktoré vzniknú prenajímateľovi v súvislosti s omeškaním nájomcu;

f) zabezpečuje na svoje náklady destilovanú vodu v zmysle technickej dokumentácie a odporúčaní prenajímateľa.

g) je povinný bezodkladne písomne oznámiť prenajímateľovi poškodenie, zničenie, stratu alebo odcudzenie PN. Zodpovednosť nájomcu za akúkoľvek škodu vzniknutú na PN alebo v priamej súvislosti s PN vzniká okamihom prevzatia PN a zaniká okamihom vrátenia predmetu nájmu prenajímateľovi;

h) je povinný užívať PN tak, aby nedošlo k jeho strate, zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo zneužitiu tretími osobami a za tým účelom vykonať všetky účinné opatrenia;

i) je povinný zdržať sa užívania PN spôsobom, ktorý je v rozpore s bezpečnostnými, požiarnymi, ekologickými, hygienickými a inými Všeobecne záväznými právnymi predpismi. Ak v dôsledku porušenia tejto povinnosti zo strany nájomcu vznikne na PN alebo v súvislosti s PN škoda, zodpovedá za ňu v plnom rozsahu nájomca, a prenajímateľ' je oprávnený odstúpiť od zmluvy;

j) je povinný zdržať sa vykonávania akýchkoľvek zmien alebo technických úprav na PN. V prípade porušenia tejto povinnosti je prenajímateľ' oprávnený od zmluvy odstúpiť. Úhradu nákladov s tým spojených môže nájomca požadovať len vtedy, pokiaľ' sa prenajímateľ' na takúto úhradu písomne zaviazal;

k) je povinný oznámiť prenajímateľovi bez zbytočného odkladu potreby opráv, ktoré má vykonať prenajímateľ'. Pri porušení tejto povinnosti zodpovedá nájomca za škodu tým spôsobenú;

l) je povinný znášať obmedzenie v užívaní PN v rozsahu potrebnom na vykonanie opráv prenajímateľom. Ak nájomca vynaložil na PN náklady pri oprave, na ktorú je povinný prenajímateľ, má nárok na ich náhradu, ak sa oprava vykonala so súhlasom prenajímateľa alebo ak prenajímateľ bez zbytočného odkladu opravu neobstaral, hoci sa mu oznámila jej potreba;

m) je povinný zdržať sa akéhokoľvek konania, ktoré by smerovalo k právnej dispozícií s PN v rozpore so zmluvou;

n) je povinný pri skončení nájmu vrátiť PN prenajímateľovi v stave zodpovedajúcom dojednanému spôsobu užívania veci, vyčistený, so všetkým príslušenstvom, dokladmi a podkladmi podľa pokynov určených prenajímateľom a na miesto ním určené. Ak nájomca túto povinnosť poruší, zodpovedá za škodu tým vzniknutú.

7.2  Ak nájomca užíva predmet nájmu alebo trpí jeho užívanie takým spôsobom, ktorý odporuje účelu zmluvy a/alebo ktorým prenajímateľovi vzniká škoda alebo mu hrozí škoda, je prenajímateľ' oprávnený od zmluvy odstúpiť.

7.3  Nájomca je povinný vydať bez zbytočného odkladu prenajímateľovi PN pri skončení nájmu, inak zodpovedá za škodu tým vzniknutú. V prípade, ak nájomca z akéhokoľvek dôvodu pri skončení nájomného vzťahu PN nevráti prenajímateľovi, je povinný nahradiť prenajímateľovi vzniknutú škodu, pričom zmluvné strany sa dohodli, že výška náhrady škody bude určená ako suma s DPH, za ktorú prenajímateľ kúpil PN.

7.4 Ak má PN vady, pre ktoré ho nemožno riadne užívať alebo ktoré také užívanie sťažujú, má nájomca právo, aby sa mu poskytla iná vec slúžiaca tomu istému účelu. Pre taký prípad (výmena PN) sa zmluvné strany dohodli, že výmenou PN sa prebiehajúci nájom skončí a automaticky sa založí nový zmluvný vzťah, pre ktorý platia tie isté podmienky s výnimkou ceny nájomného, ktorá sa určí podľa cenníka prenajímateľa platného v deň výmeny PN pre nový (vymenený PN). Pre potreby evidencie zmluvného vzťahu vystaví prenajímateľ novú nájomnú zmluvy, pričom zmluvné strany sa dohodli, že podpis nájomcu na tejto zmluve nie je potrebný. Okrem toho má právo na odpustenie nájomného alebo na zľavu z nájomného za dobu, po ktorú nemohol PN pre jeho vadu riadne užívať buď vôbec, alebo len za sťažených podmienok. Právo na odpustenie alebo zľavu z nájomného musí nájomca uplatniť u prenajímateľa bez zbytočného odkladu najneskôr v lehote 10 pracovných dní od kedy nastali dôvody pre odpustenie alebo zľavu z nájomného.

8. PRÁVA A POVINNOSTI PRENAJÍMATEĽA

Prenajímateľ' je povinný pri vzniku nájmu odovzdať nájomcovi PN čistý a spôsobilý užívania.

9. REKLAMÁCIE A ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOTREBITEĽSKĆH SPOROV

9.1 Prenajímateľ' zodpovedá za to, že PN v čase plnenia, teda v čase trvania zmluvného vzťahu, má vlastnosti výslovne vymienené alebo obvyklé, že ho možno použiť podľa povahy a účelu zmluvy alebo podľa toho, čo si zmluvné strany dojednali, a že PN nemá právne vady. Nájomca môže uplatňovať nárok zo zodpovednosti za vady na súde len vtedy, ak vytkol vady bez zbytočného odkladu po tom, čo si mal možnosť PN prezrieť.

9.2 Nájomca môže vadu vytknúť najneskôr do šiestich mesiacov, pokiaľ' zákon neustanovuje inak. Ak v tejto lehote nevytkne vadu, právo zanikne. Ak nemožno vadu odstrániť a ak nemožno pre ňu PN užívať dohodnutým spôsobom alebo riadne, je nájomca oprávnený domáhať sa zrušenia zmluvy. Inak sa môže nájomca domáhať buď primeranej zľavy z ceny, výmeny, alebo opravy alebo doplnenia toho, čo chýba.

9.3 Podrobnejšia úprava reklamácie poskytovanej služby je obsiahnutá v reklamačnom poriadku prístupnom na každej prevádzke prenajímateľa. V prípade spotrebiteľského sporu, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, môže nájomca v prípade, ak je v zmysle Občianskeho zákonníka v postavení spotrebiteľa, podať návrh na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu Slovenskej obchodnej inšpekcii, ústredný inšpektorát, Odbor pre medzinárodné vzťahy a alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov, so sídlom Prievozská 32, p. p. 29, 827 99 Bratislava 27, adresa na elektronické doručovanie: ars@soi.sk, adr@soi.sk.

9.4 Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenou rozsahu aj dozor nad dodržiavaním zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa.

9.5 Prenajímateľ' je oprávnený k podnikaniu na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný okresný úrad, odbor živnostenského podnikania.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 Osobné údaje nájomcu – fyzickej osoby alebo fyzickej osoby (dotknuté osoby) konajúcej v mene nájomcu sú spracúvané výlučne na účely plnenia zmluvy, predchádzania podvodom pri uzatváraní zmluvy a na účely priameho marketingu.

10.2 Osobné údaje sú získavané iba v rozsahu nevyhnutnom na identifikáciu dotknutých osôb a to v rozsahu meno a priezvisko, bydlisko, email, telefónne číslo, dátum narodenia a/alebo číslo občianskeho preukazu.

10.3 Bližšie informácie poskytne prenajímateľ pre uzatvorením zmluvy dotknutým osobám na osobitnom tlačive.

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Pokiaľ je PN zostava viacerých samostatných vecí, je prílohou zmluvy „Hodnota prenajatého majetku“.

11.2 VOP sú súčasťou zmluvy na základe odkazu obsiahnutého vzmluve. Prenajímateľ je oprávnený jednostranne meniť VOP. Zmena VOP je pre nájomcu záväzná uplynutím 15 dňovej lehoty odo dňa zverejnenia nového znenia VOP na webovom sídle prenajímateľa.

Stiahnuť

0

Qty:1

QTY: 4

10% off

Qty:1

20% off on buy 2 shoes

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt.

Sail and harvest moon
₹ 26,000 ₹ 27,500

You added 1

Sail and harvest moon

₹ 14,932 ₹ 16,590

Cart (0)

Add $40 to get a 10% off on total price